0888383638
congtycptpphuclam@gmail.com
Chân gà
91.000 đ 95.000 đ
Chả gà
220.000 đ
Giò gà
230.000 đ 240.000 đ
Gà ri lai trên 4 tháng
150.000 đ 155.000 đ
Gà ri lai trên 5,5 đến 6 tháng
195.000 đ 235.000 đ
Cánh gà
104.000 đ 120.000 đ