0888383638
congtycptpphuclam@gmail.com
Rau muống
18.000 đ
Xúp lơ xanh
28.000 đ
Xúp lơ trắng
28.000 đ
Đậu cove
25.000 đ
Đậu đũa
21.000 đ
Cải ngồng
18.500 đ 22.000 đ
Cải cúc
20.000 đ 22.000 đ
Cải chíp sạch
22.500 đ 27.000 đ
Thì là
31.200 đ