0888383638
congtycptpphuclam@gmail.com
Su hào trắng
65.000 đ
Khoai sọ
28.000 đ
Cam Cao Phong
40.000 đ
Bưởi Diễn
35.000 đ 37.000 đ
Củ riềng
18.800 đ 20.000 đ
Su hào
18.800 đ 21.000 đ
Khoai tây
18.000 đ 35.000 đ
Hành khô ta
87.500 đ
Hành tây
20.000 đ 25.500 đ
Dứa
20.000 đ 23.500 đ
Dưa chuột
25.500 đ 27.500 đ
Chanh
33.800 đ 41.000 đ
Củ cải
20.000 đ 18.500 đ
Cà rốt
25.000 đ 32.000 đ